Ikona portletu Věcná část - kapitoly

2.1. Druh a rozsah ohrožení na území Zlínského kraje

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

2.2. Stupně povodňové aktivity

První stupeň - stav bdělosti, druhý stupeň - stav pohotovosti, třetí stupeň - stav ohrožení, definice pojmů.

2.3. Směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity

Rozhodující hlásné profily, přehled hlásných profilů a vodní díla ve Zlínském kraji

2.4. Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů, odkazy na hlásnou a předpovědní službu ČHMÚ a PMO, fotodokumentace.

2.5. Způsob svolání Povodňové komise Zlínského kraje

Povodňovou komisi Zlínského kraje svolává na příkaz hejtmana tajemník Povodňové komise Zlínského kraje. Ve výjimečných případech může povodňovou komisi svolat tajemník povodňové komise. V takovém případě je tajemník povodňové komise, jakmile to situace dovolí, povinen informovat o svolání povodňové komise hejtmana.

2.6. Činnost Povodňové komise Zlínského kraje při jednotlivých stupních povodňové aktivity

Pro vyhodnocení povodně na území Zlínského kraje na řece Moravě je rozhodujícím hlásným profilem hlásný profil „Kroměříž č. 339 “. Situace na hlásném profilu „Kroměříž č. 339“ je ovlivněna průtokovými poměry na hlásném profilu „Dluhonice č. 330“ (Bečva – Olomoucký kraj) a na hlásném profilu „Olomouc – Nové sady č. 317“ (Morava – Olomoucký kraj). Monitorováním těchto hlásných profilů lze poměrně přesně odhadnout podle postupových dob vývoj situace při povodni na řece...

2.7. Činnost Povodňové komise Zlínského kraje při vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu

Při vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu činnost povodňové komise podléhá zákonu č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení. Oprávnění k vyhlášení krizových stavů mají hejtman Zlínského kraje a Vláda České republiky (předseda Vlády České republiky) podle následujících zásad: Nouzový stav Norma - zákon: Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Vyhlašující orgán: Vláda (předseda vlády) Důvod:  V případě živelních pohrom, ekologických nebo...

2.8. Činnost Povodňové komise Zlínského kraje po povodni

Vyčíslení škod po povodni, zpracování souhrnné hodnotící zprávy, aktualizace dokumentů.