Ikona portletu Seznam použitých zkratek - Povodňový plán ZK

 

AČR Armáda České republiky
BRS Bezpečnostní rada státu
RPP ČHMÚ Regionální předpovědní pracoviště Český hydrometeorologický ústav
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
HZS ZK Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
IZS integrovaný záchranný systém
KOPIS  Krajské operační a informační středisko
KŠZK Krizový štáb Zlínského kraje
krajský úřad
KVV Krajské vojenské velitelství
MěÚ městský úřad
MM Magistrát města
ND nezbytná dodávka
ORP obec s rozšířenou působností
OŘ PČR Okresní ředitelství Policie České republiky 
obecní úřad
OZÚ oddělení pro zvláštní úkoly
OŽPZE Odbor životního prostředí a zemědělství
PK ORP povodňová komise obce s rozšířenou působností
PKZK Povodňová komise Zlínského kraje
PM Povodí Moravy
PZ pohotovostní zásoby
SPA stupeň povodňové aktivity
szr samostatná záchranná rota
ÚO HZS Územní odbor Hasičského záchranného sboru
ÚPK Ústřední povodňová komise
VD vodní dílo
VHD vodohospodářský dispečink
ZHP zásoby pro humanitární pomoc
ZZS Zdravotnická záchranná služba